Friday, January 28, 2011

jidal ??

salam 'alaik

nak dakwah takde ilmu

khatam sunan sittah

khatam tafsir ibnu katsir

huh

jahil !


No comments:

Post a Comment