Thursday, March 17, 2011

mangu.

salam 'alaik
aku berdoa sangat-sangat kau diberi kekuatan lebih .

dalam gelak galak kau, 

kau tanggung banyak . . .

kau tak cerita .

kau banyak sembunyi . . .

kau tak luahkan .

kau tabah . . .

kau kuat !

kau tak tunjuk sedih .

aku ?

kalau aku ;

aku kurang tabah .

tabah KOT, tapi kurang . . . 

ciwek .

ta'ajjub !

hanya bende empuk tu yang kau nak ? ? ?


No comments:

Post a Comment